Kiểm tra tình hình sử dụng ram của các phần mềm trong Centos

Kiểm tra tình hình sử dụng ram của các phần mềm trong Centos

Để nhận biết tình hình sử dụng ram phần mềm trong server / vps CentOS bạn có thể thực hiện câu lệnh sau:

ps -e -o pid,vsz,comm= | sort -n -k 2

Để xem top 10 phần mềm nào đang chiếm bộ nhớ nhất trong server / vps bạn có thể thực hiện câu lệnh sau:

ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10

hoặc có thể kiểm tra nhanh chóng thông qua câu lệnh

top

Nhấn tổ hợp phiếm Shift + f , và chọn hiển thị top sắp xếp dựa trên việc sử dụng ram bằng cách nhấn phiếm n và bấm enter. Bạn sẽ thấy top những ứng dụng hoạt động được sắp xếp dựa trên việc sử dụng ram.