Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Hướng dẫn bạn reset mật khẩu root sử dụng mysqld_safe. Mật khẩu root ở đây là mật khẩu root của MySQL không phải mật khẩu root quản lý server/vps.

Để lấy lại mật khẩu MySQL bạn cần thực hiện qua 5 bước.

1. Tắt MySQL Server
2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)
3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL
4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)
5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.

1. Tắt MySQL server:

service mysqld stop

hoặc

/etc/init.d/mysqld stop

Nếu lệnh trên không tắt được dịch vụ MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh dưới

killall mysql

2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)

mysqld_safe --skip-grant-tables

Điều này sẽ cho phép chúng ta đăng nhập MySQL mà không cần hỏi password root của mysql Server

3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL

mysql -u root -p

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD(“new_password”) WHERE User = ‘root’;

bạn thay new_password bằng password mới của bạn.

4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)

killall mysqld_safe

5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.

services mysqld start

Chúc mừng bạn đã thay đổi thành công mật khẩu root của MySQL. Để kiểm tra bạn có thể đăng nhập bằng câu lệnh sau:

mysql -u root -pnew_password